આ મંદિરમાં 800 વર્ષમાં 55 લાખ લીટર પાણી આ ઘડામાં રેડાયુ, છતાં હજી નથી ભરાયો ઘડો, જાણો આ રહસ્ય પાછળનું કારણ…  

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *