નાના ગરીબ બાળકોને દૂધ મળી રહે તેમાટે સુરતના કરતારગામ વિસ્તારના સ્ટુડન્ટ દ્વારા એક ફાઉન્ડેશન ખોલવામાં આવ્યું

ગુજરાત સુરત

ગરીબ બાળકોની વ્હારે આવ્યા સુરતના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ

હાલ માં સુરત માં કતારગામ વિસ્તાર ના સ્ટુડન્ટ એ સુરત માં નાના નાના ગરીબ છોકરા ને દૂધ મળી રહે તે માટે એક ફાઉન્ડેશન ખોલવમાં આવ્યું છે.

ફાઉન્ડેશનમાં આ સ્ટુન્ડ એ ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો છે.

  • જેમીષ વેકરિયા
  • પાર્થ કાંસોદરીયા
  • શિવમ પટેલ
  • હેનીલ ખૂંટ
  • અર્શિત શેટા
  • પ્રિયમ કાકડીયા
  • રુચિત ખોખારીયા

તેમની સાથે જોડાવા માટે http://missionmilksurat.ml/ ઉપર ક્લિક કરો અને તેમના આ ફાઉન્ડેશન ને સહયોગ કરો.

આ ફાઉન્ડેશનમાં તમે તમારું યોગદાન આપવા માટે આ નંબર પર (9979042039) “GooglePay” અથવા “PhonePe” કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *