આ મંદિરે જઈ માં મોગલના દર્શન કરવાની માનતા રાખવાથી પણ થઈ જાય છે મનની ઈચ્છા પૂરી, ચમત્કાર જાણીને તમે પણ કહેશો ‘જય માં મોગલ’

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *