આ મહિલા માટે વિદેશ જવું હતું અશક્ય, જુઓ પછી માં મોગલની માનતા રાખી તો થયો એવો જ ચમત્કાર કે બધી જ સમસ્યા થઈ ગઈ દૂર

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *