સુરતમાં આ જગ્યાએ બિરાજે છે માં મોગલ, માનતા પૂરી થાય એટલે લોકો આવે છે દર્શન કરવા, ચમત્કાર જાણીને તમે પણ કહેશો ‘જય માં મોગલ’

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *