માં મોગલ ની માનતા રાખી અને પછી થયો એવો ચમત્કાર કે જાણીને તમે કહેશો ‘જય માં મોગલ’

ધર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *